Billig og effektiv CO2-lagringsmetode kan booste landbrugets grønne omstilling her og nu

Capture

Ny handlingsplan fra CIP Fonden slår fast, at biokul er et potent klimavirkemiddel, der stabilt kan fange og lagre CO2 fra landbruget i flere hundrede år. Nye analyser understreger tilmed, at brugen af biokul kan skaleres hurtigt og billigere end andre CO2-lagringsformer.

Dansk landbrug står overfor sin hidtil største opgave med at omstille produktionen og nedbringe klimaaftrykket. Her kan den effektive og potente klimateknologi pyrolyse og biokul spille en afgørende rolle og være med til at indfri målene om en bæredygtig omstilling af landbruget.

I sin nye handlingsplan fastslår CIP Fonden, at lagring af CO2 i biokul kan ske stabilt og langvarigt – faktisk i flere hundrede år. Træffes de rigtige beslutninger nu, kan biokul i princippet skaleres op allerede fra i morgen og endda med en mulig økonomisk gevinst for samfundet, hvis man medregner salg af klimakreditter og positive sideeffekter. Men selv uden vil de samfundsøkonomiske fortrængningsomkostninger være betydeligt lavere end for andre CCS-former.  For biokul varierer de samfundsøkonomiske skyggepriser i det tilfælde fra knap 250-700 kr. pr. ton CO2, mens CO2-fangst og -lagring fra fx biomassebaserede kraftvarmeværker (BECCS) koster samfundet i underkanten af 1.500 kr. pr. ton CO2. Indregnes de potentielle sideeffekter og indtægter fra klimakreditter, ender biokul som en samfundsøkonomisk gevinst, mens BECCS stadig er forbundet med en omkostning.

Pyrolyse og biokul har potentialet til at blive en katalysator for den grønne omstilling af dansk landbrug, ligesom vindteknologien har været det i energisektoren. Teknologien er ikke alene moden, den er også billig og nem at skalere. Men hvis vi skal have biokul op i skala og høste alle teknologiens gevinster, kræver det, at vi får rammevilkårene på plads hurtigst muligt. Får vi det, kan dansk landbrug blive et internationalt eksempel på, at klimavenlig fødevareproduktion kan gå hånd i hånd med det stigende globale fødevarebehov og dermed skabe både vækst og eksport, siger Anne Arhnung, bestyrelsesmedlem i CIP Fonden.

Samfundsøkonomiske skyggepriser for forskellige metoder til CCS

Ved du ikke, hvad biokul er? Så se med her:

Potentialet for teknologien er enormt

Lagring af CO2 i biokul fungerer i praksis således, at restprodukter fra landbruget opvarmes til 500-600 grader. Ved de høje temperaturer i et iltfattigt miljø opdeles biomassen i energi på gasform og overskudsvarme og i en fast masse kaldet biokul. Kulstoffet fra biomassen fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem gas og biokul.

Biokullene kan derefter spredes på landbrugets marker og lagre kulstoffet i jorden, mens den overskydende energi kan omdannes til bl.a. varme og bioolie og bruges til skibe og i fremtiden også til mere avancerede grønne brændstoffer til fx fly.

Lagringspotentialet i biokul er tilmed stort. Mens der primært er fokus på CCS-teknologierne med fangst og lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen, er der ifølge CIP Fondens analyser tilstrækkeligt restbiomasse tilgængeligt til at kunne nedbringe landbrugets CO2-udslip med to millioner tons, som er det politiske mål fra Landbrugsaftalen. Men det kræver, at der bliver truffet hurtige og rigtige beslutninger om rammevilkårene nu. Fx mangler der en klar hjemmel til at kunne bruge biokul i landbruget og mulighed for at placere pyrolyseanlæg i landzonerne.

Det er helt essentielt for landbruget, at den grønne omstilling bliver en god forretning – også hvis Danmark skal bevare sin position som et af verdens mest innovative og grønne landbrugslande. Derfor er jeg stolt over, at CIP Fonden nu kan præsentere en handlingsplan, der anviser vejen til markante CO2-reduktioner og med en langt bedre samfundsøkonomi end lignende CCS-tiltag. På mange måder er pyrolyse og biokul et kinderæg, der både kan fange og lagre CO2, levere grøn energi og potentielt også gavne miljøet ved at recirkulere næringsstoffer og på en række områder lave jordforbedring. Noget tyder også på, at biokul kan være med til at hæmme udvaskningen af kvælstoffer fra jorden til vådområder, men hvordan og hvor meget skal forskerne hjælpe os med at blive klogere på. siger Charlotte B. Jepsen, ledende partner i CIP Fonden.

CIP Fondens hovedanbefalinger til udrulning af biokul i stor skala

  1. Der skal etableres klar hjemmel for brug af biokul af landbrugets rester
  2. Understøtte opstart med CCS-støtte, der afløses af markedet for klimakreditter
  3. Etablere guidelines for brug af biokul i landbruget

Læs mere om rapporten

  • Læs sammenfatningen af CIP Fondens konklusioner og anbefalinger via dette link
  • Læs hele CIP Fondens handlingsplan ”Vejen til effektiv CO2-lagring med biokul” via dette link
  • Se CIP Fondens explainer-video om pyrolyse og biokul via dette link
  • Download billede af biokul her. Hvis der er behov for grafikker fra rapporten, kan de fremsendes.

Om CIP Fonden

I CIP Fonden arbejder vi med samfundsprojekter, som anviser langsigtede og handlingsorienterede løsninger på strukturelle samfundsudfordringer. Det gør vi inden for områderne landbrug og fødevarer, data og digitalisering samt energi og infrastruktur. Vi er en uafhængig handletank, der fungerer som samlings- og koblingspunkt for beslutningstagere, erhvervsliv og vidensaktører. De løsninger, vi lægger frem, er køreklare handlingsplaner, som politikerne og markedet kan handle på. Vi er optaget af, at projekterne bidrager til den grønne omstilling, til en bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i Danmark og til at styrke dansk eksport. Vi tror på, at markedet helt naturligt kan bidrage ganske betydeligt til den grønne omstilling.

Kontakt

Pressehenvendelser rettes til:

Bestyrelsesmedlem i CIP Fonden, Anne Lawaetz Arhnung
Telefon: 27 24 59 64
Mail:

Ledende partner i CIP Fonden, Charlotte B. Jepsen
Telefon: 41 93 31 98
Mail: