Om CIP Fonden

Klimaforandringer, teknologske landvindinger samt demografiske og sociale forandringer vil være definerende for samfundsudviklingen de kommende år. Der vil ske markante ændringer i store dele af samfundet. Noget vil ske af sig selv, andet vil kræve politiske beslutninger. Der vil være tale om systemiske transformationer med vidtgående konsekvenser for virksomheder og borgere.

Danmark har med styrkepositioner inden for bl.a. grøn teknologi mulighed for foretage betydende samfundsinvesteringer, som kan løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Det kræver et langsigtet investeringsperspektiv, en vilje til at sætte retning på investeringerne og en offentlig dialog.

Derfor har vi etableret CIP Fonden. CIP Fonden er en almennyttig forening med det formål at udpege områder, hvor strukturelle projekter kan understøtte nødvendige samfundsændringer og anvise konkrete forslag til løsninger samt, hvordan de kan realiseres og finansieres. Der er tale om projekter, som rækker udover næste generation, og som kræver tålmodig og risikovillig finansiering. Projekterne er konkrete, implementerbare løsninger på grundlæggende, strukturelle samfundsudfordringer inden for landbrug og fødevarer, digitalisering og infrastruktur. Vi er således mere en handletank end en tænketank.

I CIP Fonden arbejder vi efter fire principper:

  1. Analytisk, fagligt funderet og uafhængigt af politiske og kommercielle interesser.
  2. Med afsæt i danske styrkepositioner
  3. Med politisk realisme samt konkrete implementer- og investerbare projektforslag
  4. Transparent, dialogbaseret og med udadvendte aktiviteter

Det er et succeskriterie for vores arbejde i CIP Fonden, at vi som forening bliver set som en seriøs og relevant samarbejdspartner for det politiske system, ministerierne på Slotsholmen samt for erhvervslivets toneangivende virksomheder og organisationer.