Vil lokale borgere byde vindmøller og solceller velkommen i deres område?

Solcelleanlæg på 340 hektar omkranser landsbyen Hjolderup vest for Aabenraa, tirsdag den 21. februar 2023. Landsbyen Hjolderup består af 12 husstande. Solcelleparken på 300 MW bliver Nordeuropas største og bygges af danske European Energy.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Artikel

Flere undersøgelser peger på, at der i den brede befolkning er stor opbakning til den grønne omstilling af vores energisektor. Men lokal modstand risikerer at forsinke eller forhindre projekternes gennemførelse. Det har ført til en række forslag til mere og bedre borgerinddragelse fra bl.a. Green Power Denmark, CONCITO m.fl.

Udbygningen af vindmøller og solceller vil med nuværende hastighed ikke kunne opfylde 2030-målet. Energistyrelsens ”Klimastatus og fremskrivning 2023” viser, at der i 2023 og 2024 ikke vil blive sat en eneste vindmølle op på land i Danmark. Det til trods for, at et politisk flertal i aftalen ”Klimaaftale om grøn strøm varme” (juni 2022) aftalte at firedoble mængden af vind- og solenergi på land frem mod 2030. Men lokale protester mod landbaserede og kystnære energianlæg risikerer at forsinke elektrificeringen af det danske energiforbrug.

Green Power Denmark kommer med fire anbefalingerne til bedre borgerinddragelse

Green Power Denmark har foreslået en række anbefalinger til lokal opbakning til grøn energi. Ifølge Green Power Denmark er vi nødt til at tænke i nye baner for lokal opbakning, hvis vi skal sikre en hurtig omstilling væk fra fossile brændsler.

Konkret foreslår Green Power Denmark mere frihed til udmøntningen af midlerne i den grønne pulje, der tildeles til kommunerne som engangsbeløb, når et VE-projekt sættes i værk. Det skal give kommunerne bedre mulighed for at anvende midlerne dér, hvor de gør mest gavn.

Green Power Denmark vil også gerne give mulighed for, at beboerne kan aftage billig strøm fra de anlæg, der producerer energi i deres baghave. Ved at revidere leveringspligten vil producenter og elselskaber få større fleksibilitet til at kunne tilbyde lokale elaftaler. Leveringspligten er i dag udformet, så alle elkunder har krav på at kunne tilmelde sig det samme elprodukt. Derfor må elselskaber ikke give særaftaler til nogle kunder. Green Power Denmark mener, at den nuværende leveringspligt for elselskaber skal erstattes af en fleksibel ordning, der gør det muligt at tilbyde beboere nær vedvarende energianlæg billigere strøm.

Endeligt anbefaler Green Power Denmark, at flere kommuner opretter lokale klimaråd. Ved at inddrage et panel af borgere, som er tilfældigt udvalgt, kan man fra projektets begyndelse danne grobund for en repræsentativ og saglig dialog om den grønne energi, som skal opføres lokalt. Green Power Denmark mener, at lokale klimaråd kan være rammen for at samarbejde og dialog mellem lokalsamfund, politikere og energiudviklere foregår på et oplyst grundlag og giver plads til det tavse flertal.

Fælles anbefalinger fra CONCITO, DeltagerDanmark og Teknologirådet

I et fælles indlæg i Altinget d. 8. marts 2023 er Concito, DeltagerDanmark og Teknologirådet også inde på, at etablering af lokale partnerskaber er en god idé, når nye og mere effektive midler skal tages i brug til at sikre opbakning til VE-anlæg hos befolkningen.

De tre tænketanke roser SVM-regeringen for, at den har taget et vigtigt skridt i denne retning med formuleringen om partnerskabet ‘Sammen om klimaet’ i regeringsgrundlaget. Det politiske mål er at samle borgere, interessenter og myndigheder i et partnerskab, der understøtter en accelereret klimahandling på tværs af stat, kommuner og regioner.

Ifølge tænketankene skal partnerskabet ‘Sammen om Klimaet’ løfte den nok største barriere: nemlig at facilitere den fælles samtale og beslutningsproces om robuste løsninger, der lytter til de lokale interesser og hensyn. Tilgangen skal sikre, at forvaltninger og politikere får en dybere forståelse for lokale behov samt hvilke ønsker, der rummer størst folkelig opbakning. Samtidigt kan borgere og interessenter se hvilke prioriteringer, der er nødvendige for at opnå de politiske målsætninger.

Derudover anbefaler tænketankene, at partnerskabet kan udvikle nye modeller for medejerskab, der sikrer en bedre fordeling af økonomiske gevinster ved opførelse af nye anlæg og som igennem hele sin levetid styrker fællesskabet i lokalsamfund og finansierer naturprojekter.

Tænketankene vurderer, at det nye partnerskab bør bestå af et nationalt spor og flere lokale ‘Sammen om Klimaet’-partnerskaber, som samler relevante aktører rundt omkring i de danske kommuner ud fra velafprøvede metoder for borger- og interessentinddragelse. Her er det muligt for regeringen at prioritere de geografiske områder med størst potentiale som de første.

10-15 store energiparker på land er på vej

Det kan synes oplagt at prioritere afprøvningen af nye metoder til lokal inddragelse i de områder, som staten overvejer til 10-15 meget store anlægsprojekter for vindmøller og solceller (energiøer på land).

I sidste halvdel af 2022 har kommunerne kunnet melde potentielle områder ind til en statslig screening af et antal større områder, der er egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Der foreligger endnu ikke et resultat af screeningen. Men det har været fremme i medierne, at nogle af de områder til opstilling af solceller, som indgår i screeningen, er lige så store som alle landets nuværende områder med solceller tilsammen.

Områderne kan dermed blive væsentligt større end de områder med vedvarende energianlæg, vi kender til i dag. Derfor er screeningen samtidigt en anledning til at udvikle og afprøve nye tilgange til berørte lokalsamfund. Vellykkede processer for social accept vil kunne få stor betydning for hastighed og målindfrielse ved fysisk planlægning og attraktive investeringscases for energianlæg og infrastruktur.