Samfundets gevinster fra grøn omstilling kræver udvikling af dansk energiinfrastruktur

Night scene with wind mills. Wind turbines generating renewable energy. Aerial shot

Artikel

Den grønne omstilling kræver ikke kun vedvarende energi fra sol og vind. Vi skal samtidig også planlægge og bygge den infrastruktur, der skal forbinde de nye energikilder med forbruget. Der bliver ikke en grøn omstilling uden tilhørende energiinfrastruktur.

Der er behov for markante investeringer i den grønne omstilling, direkte elektrificering og infrastruktur, hvis klimamålsætningerne skal nås. Den direkte elektrificering kræver på kort sigt investeringer på op mod 110 mia. kr. til 2030. Og herefter yderligere 30 mia. kr. til transmissionsnettet, mens distributionsnettet kan kræve investeringer på 100-200 mia. kr. i alt frem til 2050. Dertil kommer energiøerne. Det viser en ny analyse fra Copenhagen Economics.

Infrastruktur i form af rør og ledninger er et offentligt gode, der binder forskellige aktører sammen og skaber markedsadgang. Også til eksportmarkeder. Infrastrukturen er afgørende for, at den grønne energi når frem til dem, der i dag bruger fossil baseret energi. Og afgørende for sektorkobling af nye energiformer og forbrug.  

Grøn energi fra sol og vind afhænger af vejret, der ikke nødvendigvis passer til, hvornår vi har brug for energien. Kobles power-to-x produktion på, når det blæser meget, fx i form af brint, methanol eller ammoniak, kan de nye energiformer bidrage til at balancere el-produktionen og begrænse behovet for at udbygge og forstærke el-nettet.

Det styrker forsyningssikkerheden, gør os mere uafhængige af energi udefra, og med Danmarks store potentialer for grøn energi kan vi også understøtte den europæiske energiforsyning.      

En rettidig og strategisk tilgang til planlægning og eksekvering af infrastrukturen og vilkårene for brug af den reducerer investeringsrisici og gør omstillingen hurtigere og mindre omkostningsfuld. Det lægger samtidig sporene for eksport.

Muligheden for at deltage i et fremtidigt power-to-X-marked afhænger af prisen på vedvarende energi (VE) og transport. Med små forskelle på teknologi og elpriser bliver infrastrukturen, dens timing og vilkår for benyttelse nogle af de afgørende konkurrenceparametre. Der er fx ikke så store forskelle på grøn brint produceret i hhv. Danmark og Spanien, når det skal frem til de store brintmarkeder i Holland, Tyskland og Belgien. Her spiller den kommende infrastruktur ind.

Kilde: CE (2022): De samfundsmæssige gevinster ved rettidige investeringer i dansk energiinfrastruktur

Figur 1: Sammenligning af omkostninger for at levere grøn brint fra hhv. Danmark og Spanien til de største markeder i EU

Store infrastrukturinvesteringer kommer til at bestemme markedsadgangen, og de første brugere ventes at etablere sig med langsigtede afsætningskontrakter, der kan nedbringe risikoen forbundet med de store investeringer. Den slags ”entry costs” straffer sen indtræden på markedet.

Tidlige planer kan derfor blive selvopfyldende, mens mangel på beslutninger og klar regulering omvendt kan blive en implicit beslutning om ikke at indgå i de nye markeder for Power-to-X produkter.

Rettidig udvikling af infrastrukturen kan  understøtte et økosystem om nye energiformer og give danske virksomheder erfaringer og læring, som kan bruges globalt. Tidlig udbygning af vedvarende energi kombineret med Power-to-X bidrager også til lave og mere stabile energipriser, der generelt er til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne og danske forbrugere.

Danmark kan ikke vente med at bygge infrastruktur og tilpasse reguleringen, til der er akut behov for den; det tager tid at bygge den, og investorerne skal kende udgifterne. Uden en tilstrækkelig energiinfrastruktur kan den grønne omstilling ikke gennemføres og gevinsterne for samfund, virksomheder og borgere ikke høstes.

Læs mere i analysen “De samfundsmæssige gevinster ved rettidige investeringer i dansk infrastruktur” af Copenhagen Economics her